หน้าแรก

ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น・Travel in Japan日本旅行

สถานที่ท่องเที่ยวแยกตามประเภทPlace Classification観光地分類

วัด/ศาลเจ้า・Temple/Shrine・お寺/神社

สถานที่ทางประวัติศาสตร์・Historical Place・歴史的な場所

พิพิธภัณฑ์・Museum・博物館

ตลาด/ย่านช็อบปิ้ง・Market/Shopping Street・市場/商店街

เมือง・Town・町

ตึกสูง/จุดชมวิว・Tower/Scenic Spot・タワー/景勝地

สวนสัตว์/พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ・Zoo/Aquarium・動物園/水族館

Visitors: 39,390